PRIVACYBELEID ATIS TELECOMMUNICATIE B.V.

Wij respecteren jouw privacy als gebruiker van onze website www.atistelecom.eu en de daarop aangeboden webshop (‘ Website’). In dit Privacybeleid beschrijven hoe wij omgaan met gegevens die wij via onze Website verwerken. Wij verwerken je persoonsgegevens op een zorgvuldige manier en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘AVG’) en de bijbehorende uitvoeringswet.

Wij adviseren je om het Privacybeleid goed door te lezen en een kopie daarvan te bewaren voor je eigen administratie.

 

1. VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE

Verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:

ATIS Telecommunicatie B.V.

Schipholweg 321

1171 PL BADHOEVEDORP

Kamer van koophandelnummer: 34074121

 

Indien je vragen hebt over de verwerking van je persoonsgegevens kan je contact opnemen met de onze klantenservice via marketing@atistelecom.nl.

 

2. WELKE GEGEVENS VERWERKEN WE EN VOOR WELK DOEL?

Op de Website en in het kader van je bestelling van onze producten, verwerken wij op verschillende momenten je bedrijfsgegevens waaronder ook (persoons)gegevens. Bijvoorbeeld indien je surft op onze Website, een bestelling plaats, het contactformulier invult of op een andere wijze persoonsgegevens aan ons verstrekt.

 

2.1 Contactgegevens

Via de Website (waaronder ook de webshop) kunnen de volgende gegevens verwerkt worden.

– Bedrijfsnaam

– KvK nummer

– Voor- en achternaam

– Adres – e-mailadres

– Telefoonnummer

– Mobiele telefoonnummer

– Inloggegevens (waaronder het Wachtwoord)

– Bankrekeningnummer

 

2.2 Automatisch gegenereerde gegevens

Bij het gebruik van de Website kunnen we met behulp van cookies het surf-, en/of klikgedag op de Website bijhouden. Wij verwerken hierbij geen persoonsgegevens.

 

3. DOEL VAN DE VERWERKING VAN DE PERSOONSGEGEVENS

Wij gebruiken de gegevens voor de volgende grondslagen en doeleinden:

 

3.1 Verwerkingen voor de uitvoering van de overeenkomst

a. Gebruik van je account en de beveiliging daarvan. De in artikel 2.1 genoemde gegevens zijn terug te vinden in het account dat wij voor je aanmaken. Met behulp van je account kan je bestellingen plaatsen in onze webshop. In je account worden ook je bestellingen en de bijbehorende facturen opgeslagen. Je inloggegevens worden gebruikt voor het beveiligen van je account. Deze inloggegevens kan je altijd wijzigen in je account.

b. Leveren van bestellingen Je bedrijfsnaam, afleveradres, factuuradres (indien afwijkend) telefoonnummer en e-mailadres gebruiken voor de goede afwikkeling van de bestelling.

c. Toetsen van kredietwaardigheid Naar aanleiding van je bestelling kunnen we je bedrijfsnaam, adresgegevens, en KvK nummer gebruiken om de kredietwaardigheid van je bedrijf te toetsen, één ander in overeenstemming met hetgeen hierover in de verkoopvoorwaarden is opgenomen. We maken voor deze toetsing gebruik van gespecialiseerde bureaus.

d. Contact in verband met bestellingen, klachten of vragenWe kunnen je naam, e-mailadres en eventueel je telefoonnummer gebruiken om je te informeren over je inloggegevens, de status van de bestellingen of voor het afhandelen van de van jouw verkregen informatie, vragen en/of klachten.

 

3.2 Aanvullende verwerking in het kader van ons gerechtvaardigd belang:

a. Anoniem statistisch onderzoek

Wij gebruiken de automatisch gegenereerde gegevens (artikel 2.2) voor geaggregeerd en anoniem (online) onderzoek, om analyses te doen op het algemene gebruik van onze Website. Ons doel is om met deze informatie productaanbod en de Website te optimaliseren. De geaggregeerde en geanonimiseerde gegevens zijn niet tot jou te herleiden.

b. Algemeen contact

Indien je via Website contact met ons hebt gezocht, gebruiken we je naam, e-mailadres en eventueel je telefoonnummer om contact met je op te nemen, voor het verstrekken van de door jou aangevraagde informatie of het afhandelen van de door jou gestelde vragen.

 

3.3 Verwerkingen met jouw toestemming:

a. Het versturen van onze e-mailnieuwsbrief Uitsluitend indien je daarvoor toestemming hebt gegeven, gebruiken we je e-mailadres om je periodiek onze e-mailnieuwsbrief toe te sturen. Hierin staan interessante informatie of aanbiedingen van ATIS. Indien je je toestemming wilt intrekken, kan je altijd een afmeldmail sturen naar marketing@atistelecom.nl of gebruik maken van de afmeldlink onderaan iedere nieuwsbrief.

 

4. HOE VEILIG ZIJN MIJN PERSOONSGEGEVENS BIJ ATIS?

Wij hebben wij passende technische en organisatorische maatregelen genomen om te voorkomen dat gegevens worden gestolen, verloren gaan of op een andere wijze onrechtmatig worden gebruikt. Zo werken wij onder meer met veilige (VPN) verbindingen en encryptie.

 

5. AAN WIE VERSTREKKEN WIJ PERSOONSGEGEVENS?

Wij verstrekken je gegevens niet aan derden, tenzij wij daartoe op grond van een wettelijke verplichting zijn gehouden.

 

Verwerkers

Voor de aflevering van je bestelling, de hosting van onze Website, de afwikkeling van je betaling, beoordeling van je kredietwaardigheid of andere diensten die verband houden met bijvoorbeeld je bestelling of het gebruik van onze Website, kunnen wij andere dienstverleners inschakelen. Bijvoorbeeld de bezorger van de bestelde producten of de hosting provider van de Website. Deze leveranciers (zogenaamde ‘verwerkers’) verwerken de gegevens uitsluitend in onze opdracht. Met de verwerkers hebben wij een verwerkersovereenkomst gesloten waarin de verwerker wordt verplicht om alle verplichtingen uit de AVG en dit Privacybeleid na te leven. Voor vragen over deze verwerkers kan je een mail sturen naar marketing@atistelecom.nl.

 

6. HOE LANG BEWAREN WE JE PERSOONSGEGEVENS?

We verwerken je persoonsgegevens niet langer dan nodig voor het doel waarvoor deze gegevens worden verwerkt. Alle gegevens die bijvoorbeeld noodzakelijk zijn voor de levering van de producten en de nakoming van onze verplichtingen uit de verkoopovereenkomst worden bewaard zolang dat daarvoor noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de garantietermijn of voor de nakoming van onze verplichtingen uit de belastingwetgeving (zeven (7) jaar).

De gegevens in je account (inclusief het besteloverzicht en de facturen) worden bewaard zolang je een account hebt. Je hebt altijd het recht om je account te beëindigen. Indien je gedurende een aaneengesloten periode van zeven (7) jaar geen gebruik hebt gemaakt van je account en dus ook geen bestellingen meer hebt geplaatst, zullen we je account (inclusief je bestelhistorie en de facturen) verwijderen. We zullen je vooraf hierover een mail sturen, zodat je de mogelijkheid hebt om de verwijdering te voorkomen.

Indien we je persoonsgegevens gebruiken voor onze nieuwsbrief, verwerken we de persoonsgegevens op basis van je toestemming. Je hebt het recht om deze toestemming in te trekken. We bewaren de bij behorende persoonsgegevens totdat je je toestemming intrekt.

Indien we de persoonsgegevens om de hierboven genoemde reden niet meer hoeven te bewaren, zullen we deze verwijderen of anonimiseren, tenzij wij (i) op grond van de wet (bijvoorbeeld op grond van de belastingwetgeving of (ii) op grond van een wettelijke bewijsplicht (bijvoorbeeld op het gebied van e-mail marketing) gedwongen zijn om bepaalde persoonsgegevens langer te bewaren. In welk geval uitsluitend de persoonsgegevens die specifiek voor dat doel noodzakelijk zijn gedurende de van toepassing zijnde bewaartermijn bewaard zullen blijven.

 

7. UITOEFENING VAN JE RECHTEN

Via onze klantenservice marketing@atistelecom.nl kan vragen om je persoonsgegevens in te zien, te wijzigen, te verwijderen of te ontvangen. Indien we je verzoek onverhoopt niet kunnen inwilligen zullen we dat altijd uitleggen. Indien je je persoonsgegevens van ons wilt ontvangen, en we zijn akkoord, dan zullen we deze persoonsgegevens in een gestructureerd algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat (naar onze keuze) aan jou of een door jou aangewezen andere partij overdragen.

Indien je je toestemming wilt intrekken of bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens kan je eveneens contact opnemen met onze klantenservice marketing@atistelecom.nl naar aanleiding van je bezwaar zullen we persoonsgegevens verwijderen, tenzij wij op grond van dwingende gerechtvaardigde gronden of een wettelijke verplichting genoodzaakt zijn het betreffende persoonsgegevens te bewaren. Indien dat laatste het geval is, zullen wij je hiervan op de hoogte brengen en onze afweging toelichten.

Indien je klachten hebt over de wijze waarop wij je persoonsgegevens verwerken of je verzoeken behandelen, kan je contact opnemen met onze privacy medewerker via marketing@atistelecom.nl. Indien dit niet leidt tot een oplossing kan je natuurlijk altijd gebruik maken van je recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl) of een beroep te doen op de bevoegde rechter.

 

8. WIJZIGINGEN

Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. Indien wij wijzigingen aanbrengen zullen de gewijzigde versie ten minste een maand voordat deze in werking treedt op de Website of per e-mail bekend maken. Wij adviseren je om regelmatig het Privacybeleid te bekijken. Indien je het niet eens bent met de wijzigingen, kan je ons verzoeken je persoonsgegevens te verwijderen.

Dit Privacybeleid is voor het laatst gewijzigd op 25 mei 2018.